Guangzhou Taisupanke Computer Equipment Co., Ltd. - SSD, Ram